فولاد ایران


تاریخ بروزرسانی جمعه 31 فروردین 1397 20 آوریل 2018
کد نام کالا قیمت
6796 ورق گالوانیزه چین ضخامت 3.5 46000 اطلاعات بیشتر
6590 ورق گالوانیزه کاشان/ضخامت 0.3 49000 اطلاعات بیشتر
6589 گالوانیزه رنگی آبی 0.6 رول 5200 اطلاعات بیشتر
6585 ورق گالوانیزه کاشان /ضخامت 0.45 42000 اطلاعات بیشتر
6584 ورق گالوانیزه چین smc ضخامت 2.7 43000 اطلاعات بیشتر
6569 برشکاری و شیت 200 اطلاعات بیشتر
6506 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 36500 اطلاعات بیشتر
6505 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 0.6 37000 اطلاعات بیشتر
6504 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 3680 اطلاعات بیشتر
6500 گالوانیزه کاشان /ضخامت 0.4 ،2عرض 41000 اطلاعات بیشتر
6326 ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1/25 40000 اطلاعات بیشتر
6325 ورق گالوانیزه کاشان /ضخامت 1 40000 اطلاعات بیشتر
6303 ورق گالوانیزه کاشان 0.7 40500 اطلاعات بیشتر
6286 ورق گالوانیزه کاشان 0/6 38000 اطلاعات بیشتر
6285 ورق گالوانیزه کاشان 0.8 4050 اطلاعات بیشتر
6284 ورق گالوانیزه کاشان 0/5 41500 اطلاعات بیشتر
6283 ورق گالوانیزه کاشان 0.45 42000 اطلاعات بیشتر
6282 ورق گالوانیزه کاشان 0.9 40000 اطلاعات بیشتر
6588 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.55 رول 5250 اطلاعات بیشتر
6582 گالوانیزه رنگی آبی 0.5 رول 5300 اطلاعات بیشتر
6568 گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 رول 5250 اطلاعات بیشتر
6512 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 1.5 36450 اطلاعات بیشتر
6510 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 1.25 36600 اطلاعات بیشتر
6509 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 36500 اطلاعات بیشتر
6508 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 36450 اطلاعات بیشتر