فولاد ایران


تاریخ بروزرسانی پنج شنبه 2 فروردین 1397 22 مارس 2018
کد نام کالا قیمت
6796 ورق گالوانیزه چین ضخامت 3.5 46000 اطلاعات بیشتر
6590 ورق گالوانیزه کاشان/ضخامت 0.3 42000 اطلاعات بیشتر
6589 گالوانیزه رنگی آبی 0.6 رول 42000 اطلاعات بیشتر
6585 ورق گالوانیزه کاشان /ضخامت 0.45 38700 اطلاعات بیشتر
6584 ورق گالوانیزه چین smc ضخامت 2.7 43000 اطلاعات بیشتر
6569 برشکاری و شیت 200 اطلاعات بیشتر
6506 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 36500 اطلاعات بیشتر
6505 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 0.6 37000 اطلاعات بیشتر
6504 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 3680 اطلاعات بیشتر
6500 گالوانیزه کاشان /ضخامت 0.4 ،2عرض 40200 اطلاعات بیشتر
6326 ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1/25 37200 اطلاعات بیشتر
6325 ورق گالوانیزه کاشان /ضخامت 1 37200 اطلاعات بیشتر
6303 ورق گالوانیزه کاشان 0.7 37۵00 اطلاعات بیشتر
6286 ورق گالوانیزه کاشان 0/6 38000 اطلاعات بیشتر
6285 ورق گالوانیزه کاشان 0.8 37500 اطلاعات بیشتر
6284 ورق گالوانیزه کاشان 0/5 38200 اطلاعات بیشتر
6283 ورق گالوانیزه کاشان 0.45 38700 اطلاعات بیشتر
6282 ورق گالوانیزه کاشان 0.9 37200 اطلاعات بیشتر
6588 ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.55 رول 43200 اطلاعات بیشتر
6582 گالوانیزه رنگی آبی 0.5 رول 43000 اطلاعات بیشتر
6568 گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 رول 43200 اطلاعات بیشتر
6512 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 1.5 36450 اطلاعات بیشتر
6510 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 1.25 36600 اطلاعات بیشتر
6509 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 36500 اطلاعات بیشتر
6508 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 36450 اطلاعات بیشتر