فولاد ایران


تاریخ بروزرسانی چهارشنبه 2 اسفند 1396 21 فوریه 2018
کد نام کالا قیمت
6590 ورق گالوانیزه کاشان/ضخامت 0.3 42200 اطلاعات بیشتر
6585 ورق گالوانیزه کاشان /ضخامت 0.45 38700 اطلاعات بیشتر
6500 گالوانیزه کاشان /ضخامت 0.4 ،2عرض 40200 اطلاعات بیشتر
6326 ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1/25 37200 اطلاعات بیشتر
6325 ورق گالوانیزه کاشان /ضخامت 1 37200 اطلاعات بیشتر
6303 ورق گالوانیزه کاشان 0.7 37۵00 اطلاعات بیشتر
6286 ورق گالوانیزه کاشان 0/6 38000 اطلاعات بیشتر
6285 ورق گالوانیزه کاشان 0.8 37500 اطلاعات بیشتر
6284 ورق گالوانیزه کاشان 0/5 38200 اطلاعات بیشتر
6283 ورق گالوانیزه کاشان 0.45 38700 اطلاعات بیشتر
6282 ورق گالوانیزه کاشان 0.9 37200 اطلاعات بیشتر