ثبت نام ورود
تلفن : 02188714023 همراه : 02188103874
تلفن تماس : 02188714023

ورق گالوانیزه کاشان(تاریخ بروزرسانی : چهارشنبه 28 آذر 1397 19 دسامبر 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده ضخامت وزن قیمت واحد
10497 قیمت ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.5 - 70000 مشاهـده
6326 قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان ضخامت 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.25 - 71000 مشاهـده
12240 ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1عرض۱۲۵ فولاد امیرکبیر کاشان 1 - 73000 مشاهـده
6325 خرید ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 1 فولاد امیرکبیر کاشان 1 - 73000 مشاهـده
6285 قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.8 - 73500 مشاهـده
12059 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان بلند 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.8 - 74500 مشاهـده
12241 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.7 بلند فولاد امیرکبیر کاشان 0.7 - 73500 مشاهـده
6303 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.7 - 72000 مشاهـده
12245 ورق گالوانیزه کاشان0.6عرض125 فولاد امیرکبیر کاشان 0.6 - 74000 مشاهـده
6286 فولاد امیر کبیر ورق گالوانیزه کاشان 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.6 - 75000 مشاهـده
10498 ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.55 فولاد امیرکبیر کاشان 0.55 - 80000 مشاهـده
6284 ورق گالوانیزه کاشان 0.5عرض 1000 فولاد امیرکبیر کاشان 0.5 - 78000 مشاهـده
11690 فولاد امیرکبیر ورق گالوانیزه کاشان 0.5 بلند فولاد امیرکبیر کاشان 0.5 - 79000 مشاهـده
9706 قیمت ورق گالوانیزه کاشان 0.45 عرض 125 فولاد امیرکبیر کاشان 0.45 - 82000 مشاهـده
6283 خرید ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان 0.45 کوتاه فولاد امیرکبیر کاشان 0.45 - 80000 مشاهـده
6500 خرید گالوانیزه کاشان ضخامت 0.4 فولاد امیرکبیر کاشان 0.4 - 79000 مشاهـده
11310 خرید ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.35 فولاد امیرکبیر کاشان 0.35 - 98000 مشاهـده
6590 خرید ورق گالوانیزه کاشان ضخامت 0.3 فولاد امیرکبیر کاشان 0.3 - 115000 مشاهـده

ورق روغنی (تاریخ بروزرسانی : چهارشنبه 28 آذر 1397 19 دسامبر 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده ضخامت وزن قیمت واحد
9321 قیمت ورق روغنی 1.5 فولاد امیرکبیر کاشان 1.5 - 58000 مشاهـده
9322 خرید ورق روغنی 1.25 فولاد امیرکبیر کاشان 1.25 - 58000 مشاهـده
9320 خرید ورق روغنی 1 فولاد امیرکبیر کاشان 1 - 58000 مشاهـده
9319 قیمت ورق روغنی 0.9 فولاد امیرکبیر کاشان 0.9 - 58000 مشاهـده
9318 خرید ورق روغنی 0.8 فولاد امیرکبیر کاشان 0.8 - 58000 مشاهـده
9317 قیمت ورق روغنی 0.7 فولاد امیرکبیر کاشان 0.7 - 60000 مشاهـده
9316 خرید ورق روغنی 0.6 فولاد امیرکبیر کاشان 0.6 - 60000 مشاهـده

ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد (تاریخ بروزرسانی : چهارشنبه 28 آذر 1397 19 دسامبر 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده ضخامت وزن قیمت واحد
12392 ورق گالوانیزه تاراز 2 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 2 - 74000 مشاهـده
12391 ورق گالوانیزه تاراز 1.5 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 1.5 - 72500 مشاهـده
12390 خرید ورق گالوانیزه تاراز 1میل ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 1 - 72000 مشاهـده
12389 خرید ورق گالوانیزه تاراز 80 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0.8 - 72000 مشاهـده
12388 خرید ورق گالوانیزه تاراز 60 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0.6 - 72000 مشاهـده
12373 خرید ورق گالوانیزه تاراز 50 ورق گالوانیزه تاراز شهرکرد 0.5 - 75000 مشاهـده

ورق گالوانیزه شهرکرد (تاریخ بروزرسانی : چهارشنبه 28 آذر 1397 19 دسامبر 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده ضخامت وزن قیمت واحد
6512 خرید ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 1.5 ورق گالوانیزه شهرکرد 1.5 - 72500 مشاهـده
6510 قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 1.25 ورق گالوانیزه شهرکرد 1.25 - 72500 مشاهـده
6509 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 1 ورق گالوانیزه شهرکرد 1 - 72500 مشاهـده
6508 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.9 ورق گالوانیزه شهرکرد 0.9 - 72500 مشاهـده
6507 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 0.8 ورق گالوانیزه شهرکرد 0.8 - 72000 مشاهـده
6506 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.7 ورق گالوانیزه شهرکرد 0.7 - 72000 مشاهـده
6505 ورق گالوانیزه شهرکرد ،ضخامت 0.6 ورق گالوانیزه شهرکرد 0.6 - 72500 مشاهـده
6504 ورق گالوانیزه شهرکرد ضخامت 0.5 ورق گالوانیزه شهرکرد 0.5 - 75000 مشاهـده
6501 ورق گالوانیزه شهرکرد/ضخامت 0.4 ورق گالوانیزه شهرکرد 0.4 - 78000 مشاهـده

ورق گالوانیزه رنگی (تاریخ بروزرسانی : چهارشنبه 28 آذر 1397 19 دسامبر 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده ضخامت وزن قیمت واحد
12309 گالوانیزه رنگی نارنجی 0.5 رول فولاد مبارکه 0.5 - 97000 مشاهـده
6589 قیمت ورق گالوانیزه رنگی آبی 0.5 رول فولاد مبارکه 0.5 - 84000 مشاهـده
6568 گالوانیزه رنگی قرمز 0.5 رول فولاد مبارکه 0.5 - 84000 مشاهـده
9369 خرید ورق رنگی سفید 0.5 رول فولاد مبارکه 0.5 - 86000 مشاهـده

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه (تاریخ بروزرسانی : چهارشنبه 28 آذر 1397 19 دسامبر 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده ضخامت وزن قیمت واحد

ورق گالوانیزه هفت الماس (تاریخ بروزرسانی : چهارشنبه 28 آذر 1397 19 دسامبر 2018)

کد نوع و سایز تولید کننده ضخامت وزن قیمت واحد
9418 خرید ورق گالوانیزه هفت الماس 0.8 بلند هفت الماس 0.8 - 82000 مشاهـده
9417 قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 0.6 هفت الماس 0.6 - 83000 مشاهـده
9416 لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس 0.5بلند هفت الماس 0.5 - 83000 مشاهـدهتخصص ما: ورق گالوانیزه خرید ورق گالوانیزه ورق عرشه فولادی خرید گالوانیزه قیمت ورق قیمت انواع ورق خرید ورق گالوانیزه قیمت ورق گالوانیزه فروش ورق گالوانیزه لیست قیمت ورق گالوانیزه آخرین قیمت ورق گالوانیزه در بازار قیمت روز ورق لیست قیمت انواع ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه چیست خرید ورق گالوانیزه کاشان فولاد ایران ورق روغنی خرید ورق روغنی قیمت ورق روغنی گالوانیزه کاشان قیمت گالوانیزه کاشان خرید ورق گالوانیزه رنگی لیست قیمت گالوانیزه کاشان ورق هفت الماس ورق تاراز ورق شهرکرد ورق کاشان ورق خودرو ورق رنگی ورق رنگی گالوانیزه ورق گالوانیزه رنگی لیست قیمت ورق گالوانیزه رنگی قیمت ورق عرشه فولادی عرشه فولادی فروش ورق گالوانیزه صادرات ورق گالوانیزه واردات ورق گالوانیزه کرکره گالوانیزه ورق کرکره ای ورق سرد روغنی ورق سینوسی کرکره سینوسی کرکره ذوزنقه بورس ورق گالوانیزه خرید ورق قیمت گالوانیزه fooladiran galvanized color sheet sheet galvanized cold rolled خرید عرشه فولادی ورق گالوانيزه خرید ورق قیمت ورق ورق روغنی خرید ورق روغنی ورق رنگی خرید عرشه فولادی خرید کرکره سینوسی