عدم تصویب شوراى امنيت قطعنامه تمديد تحريم تسليحاتى ایران

در مجموع کشورهای حاضر در جلسه، 2 کشور رای مخالف، 2 کشور رای موافق و 11 کشور رای ممتنع دادند. به علت عدم رای آوری قطعنامه، به وتوی روسیه یا چین نیازی نبود.

ثبت دیدگاه

دیدگاه کاربران