افزایش قیمت پروفیل

افزایش قیمت پروفیل

در بازار پروفیل دو شرکت 300 تا 500 تومان افزایش قیمت دارند و مابقی شرکت ها ثبات قیمت داشتند.

ثبت دیدگاه

دیدگاه کاربران