• خانه
  • مهمترین ویژگی های ورق گالوانیزه

 مهمترین ویژگی های ورق گالوانیزه
اشتراک
مدیر سایت
مقالات
1398/02/08
0 نظر

مهمترین ویژگی های ورق گالوانیزه

گالوانیزه طیفی است از ورق هاي فولادي گالوانیزه که به روش غوطه وري گرم تولید می گردنـد، ایـن محصولات هم به شکل ورقه (sheet) و هم میتوانند به شکل کلاف عرضه گردند.

شایان ذکـر اسـت محصولات فولادي که به روش غوطه وري گرم تولید می گردند دراروپا به نام گالواتیت (Galvatite) شناخته می شوند، که محصولاتی را که به روش الکترولیتی (گالوانیزه سرد) تولید می گردد را در بر نمیگیرد.

ورق گالوانیزه به روش غوطه وري گـرم کـه بعد ازایـن بـه اختصار ورق گالوانیزه یا کلاف گالوانیزه نامیده خواهد شد. پوشش مقاومی در برابر خوردگی ایجاد می کند که چسبندگی خود را به سطح فلز پایه در سخت ترین شرایط عملیات شکل دهی حفظ می کند. این پوشش به حفاظت فلز پـایـه بـه شـکـل کلی و بـا فـدا کـردن خـود ادامـه می دهد. و همه نواحی فلز پایه را پس از اتمام عملیات شکل دهی و ساخت محافظت می کند.
 

وژگی های گالوانیزه


دیگـر خصوصیات ورق گالوانیزه به شرح زیر است: 

- طیفی از پرداخت هاي سطحی شامل پرداخت هاي سطوح رنگ آمیزي شده در حد رنگ آمـیـزي هاي سطح بالا را نیز در بر می گیرد .
- کنترل دقیق جرم پوشش و تشکیل فاز آلیاژی، موجب کاهش خطر پودر شدن و ایجاد براده به هنگام پرسکاری و شکل دهی می گردد. 
- گریدهاي مختلف ورقهاي گالوانیزه با قابلیت شکل پذیري و قابل رقابت بـا محصولات سرد نوردیده از لحاظ فرم پذیری خواهند بود.
- گستره ورق هاي گالـوانـیـزه فـولادهـایـی بـا خـواص شـکـل پـذیـري و مـقـاومـت بـالا را در بر دارد.
- محصولات گالوانیزه کاملاً جوش پذیرهستند.
- محصولات گالوانیزه اي که به شکل روغنی و با سطوح فعال (پسیو نشده unpassivated ) عرضه می شوند با بسیاري از فرایند هاي فسفاته و فرایندهاي قبل ازرنگ آمیزي که در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند ساز گار هستند.
- محصولات گالوانیزه کروماته شده را می توان براي افزایش مقاومت در برابر خوردگی در محیط هاي بسیارنامطلوب رنگ آمیزي کرد.
- وجود لایه گالوانیزه (روي اندود شده) درزیرلایه رنگ شده، مقاومت کلی محصول تمام شده را به میزان زیادي افزایش می دهد و همچنین از ایجاد عیب پوسته شدن رنگ (scabbing) جلوگیري می کند. 

 

ثبت دیدگاه

دیدگاه کاربران