• خانه
 • قیمت گالوانیزه در ضخامت و ابعاد مختلف لحظه ای : 1403/04/02

قیمت و خرید ورق گالوانیزه در ضخامت و ابعاد مختلف

(تاریخ :1403/03/10)

ورق گالونیزه کاشان

(تاریخ بروزرسانی:1403/03/10)
 • ردیف
 • نوع گالوانیزه
 • ضخامت
 • قیمت
 • تغییرات
 • هزینه ارسال
 • خرید عمده
 • ردیف :

  1

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 1.5 کوتاه

 • ضخامت :

  1.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  2

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 1.25 بلند

 • ضخامت :

  1.25

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  3

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 1.25 کوتاه

 • ضخامت :

  1.25

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  4

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 1 بلند

 • ضخامت :

  1

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  5

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 1 کوتاه

 • ضخامت :

  1

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  6

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.9 بلند

 • ضخامت :

  0.9

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  7

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.9 کوتاه

 • ضخامت :

  0.9

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  8

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.8 بلند

 • ضخامت :

  0.8

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  9

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.8 کوتاه

 • ضخامت :

  0.8

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  10

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.7 بلند

 • ضخامت :

  0.7

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  48,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  11

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.7 کوتاه

 • ضخامت :

  0.7

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  48,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  12

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.6 بلند

 • ضخامت :

  0.6

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  48,500

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  13

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.6 کوتاه

 • ضخامت :

  0.6

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  49,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  14

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.55 بلند

 • ضخامت :

  0.55

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  49,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  15

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.55 کوتاه

 • ضخامت :

  0.55

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  49,500

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  16

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.5 بلند

 • ضخامت :

  0.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  50,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  17

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.5 کوتاه

 • ضخامت :

  0.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  50,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  18

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.45 بلند

 • ضخامت :

  0.45

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  51,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  19

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.45 کوتاه

 • ضخامت :

  0.45

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  51,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  20

 • نوع گالوانیزه :

  ورق کاشان 0.4 کوتاه

 • ضخامت :

  0.4

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  53,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

ورق گالوانیزه شهرکرد

(تاریخ بروزرسانی:1403/03/10)
 • ردیف
 • نوع گالوانیزه
 • ضخامت
 • قیمت
 • تغییرات
 • هزینه ارسال
 • خرید عمده
 • ردیف :

  1

 • نوع گالوانیزه :

  ورق شهرکرد 2 بلند

 • ضخامت :

  2

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  50,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  2

 • نوع گالوانیزه :

  ورق شهرکرد2 کوتاه

 • ضخامت :

  2

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  50,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  3

 • نوع گالوانیزه :

  ورق شهرکرد ضخامت 1.5

 • ضخامت :

  1.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  4

 • نوع گالوانیزه :

  ورق شهرکرد ضخامت 1.25

 • ضخامت :

  1.25

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  5

 • نوع گالوانیزه :

  ورق شهرکرد ضخامت 1

 • ضخامت :

  1

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  6

 • نوع گالوانیزه :

  ورق شهرکرد ضخامت 0.9

 • ضخامت :

  0.9

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  7

 • نوع گالوانیزه :

  ورق شهرکرد ضخامت 0.8

 • ضخامت :

  0.8

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  8

 • نوع گالوانیزه :

  ورق شهرکرد ضخامت 0.7

 • ضخامت :

  0.7

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  48,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  9

 • نوع گالوانیزه :

  ورق شهرکرد ضخامت 0.6

 • ضخامت :

  0.6

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  49,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  10

 • نوع گالوانیزه :

  ورق شهرکرد ضخامت 0.5

 • ضخامت :

  0.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  50,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  11

 • نوع گالوانیزه :

  ورق شهرکرد ضخامت 0.4

 • ضخامت :

  0.4

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  53,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

گالوانیزه سمنان

(تاریخ بروزرسانی:1403/03/10)
 • ردیف
 • نوع گالوانیزه
 • ضخامت
 • قیمت
 • تغییرات
 • هزینه ارسال
 • خرید عمده
 • ردیف :

  1

 • نوع گالوانیزه :

  ورق سمنان 0.5 کوتاه

 • ضخامت :

  0.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  49,500

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  2

 • نوع گالوانیزه :

  ورق سمنان 0.5 بلند

 • ضخامت :

  0.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  49,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  3

 • نوع گالوانیزه :

  ورق سمنان 0.4 کوتاه

 • ضخامت :

  0.4

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  52,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  4

 • نوع گالوانیزه :

  ورق سمنان 0.35 کوتاه

 • ضخامت :

  0.35

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  54,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  5

 • نوع گالوانیزه :

  ورق سمنان 0.3 کوتاه

 • ضخامت :

  0.3

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  56,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

گالوانیزه تاراز

(تاریخ بروزرسانی:1403/03/10)
 • ردیف
 • نوع گالوانیزه
 • ضخامت
 • قیمت
 • تغییرات
 • هزینه ارسال
 • خرید عمده
 • ردیف :

  1

 • نوع گالوانیزه :

  ورق تاراز 2

 • ضخامت :

  2

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  50,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  2

 • نوع گالوانیزه :

  ورق تاراز 1.5

 • ضخامت :

  1.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  3

 • نوع گالوانیزه :

  ورق تاراز 1میل

 • ضخامت :

  1

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  4

 • نوع گالوانیزه :

  ورق تاراز 80

 • ضخامت :

  0.8

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  47,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  5

 • نوع گالوانیزه :

  ورق تاراز 60

 • ضخامت :

  0.6

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  49,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  6

 • نوع گالوانیزه :

  ورق تاراز 50

 • ضخامت :

  0.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  50,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

گالوانیزه تاراز

(تاریخ بروزرسانی:1403/03/10)
 • ردیف
 • نوع گالوانیزه
 • ضخامت
 • قیمت
 • تغییرات
 • هزینه ارسال
 • خرید عمده
 • ردیف :

  1

 • نوع گالوانیزه :

  ورق روغنی 1.5

 • ضخامت :

  1.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  28,300

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  2

 • نوع گالوانیزه :

  ورق روغنی 1.25

 • ضخامت :

  1.25

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  28,300

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  3

 • نوع گالوانیزه :

  ورق روغنی 1

 • ضخامت :

  1

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  28,300

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  4

 • نوع گالوانیزه :

  ورق روغنی 0.9

 • ضخامت :

  0.9

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  28,300

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  5

 • نوع گالوانیزه :

  ورق روغنی 0.8

 • ضخامت :

  0.8

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  28,300

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  6

 • نوع گالوانیزه :

  ورق روغنی 0.7

 • ضخامت :

  0.7

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  28,300

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  7

 • نوع گالوانیزه :

  ورق روغنی 0.6

 • ضخامت :

  0.6

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  28,300

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

ورق گالوانیزه رنگی

(تاریخ بروزرسانی:1403/03/10)
 • ردیف
 • نوع گالوانیزه
 • ضخامت
 • قیمت
 • تغییرات
 • هزینه ارسال
 • خرید عمده
 • ردیف :

  1

 • نوع گالوانیزه :

  ورق رنگی نارنجی 0.5 رول

 • ضخامت :

  0.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  52,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  2

 • نوع گالوانیزه :

  ورق سفید 0.5 رول

 • ضخامت :

  0.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  52,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  3

 • نوع گالوانیزه :

  ورق رنگی آبی 0.5 رول

 • ضخامت :

  0.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  52,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  4

 • نوع گالوانیزه :

  ورق رنگی قرمز 0.5 رول

 • ضخامت :

  0.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  52,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

گالوانیزه هفت الماس

(تاریخ بروزرسانی:1403/03/10)
 • ردیف
 • نوع گالوانیزه
 • ضخامت
 • قیمت
 • تغییرات
 • هزینه ارسال
 • خرید عمده
 • ردیف :

  1

 • نوع گالوانیزه :

  ورق هفت الماس 0.6

 • ضخامت :

  0.6

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  48,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

 • ردیف :

  2

 • نوع گالوانیزه :

  ورق هفت الماس 0.5بلند

 • ضخامت :

  0.5

  ضخامت

 • قیمت واحد :

  49,000

  تومان

 • تغییرات

 • محاسبه

 • خرید عمده

قیمت ورق گالوانیزه

ارائه قیمت روز انواع ورق گالوانیزه، در وب سایت رسمی فولاد ایران

قیمت ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه، یکی از ورق‌های فولادی موجود در بازار، به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردش، نظیر مقاومت در برابر زنگ زدگی و خوردگی، توجه گسترده‌ای از جانب صنعتگران و افراد فعال در حوزه‌های عمران و صنعتی کشور را جلب کرده است. این محصول، در حین تولید در کارخانه‌های فولادی، از یک پوشش گالوانیزاسیون به وجود می‌آید که از جنس روی است. قیمت ورق گالوانیزه نوسانات روزانه و لحظه‌ای را تجربه می‌کند، که به طبع، بستگی به خصوصیات مختلفی دارد. هرچه ضخامت و کوتینگ این ورق‌ها بیشتر باشد، کیفیت بالاتری به آنها افزوده می‌شود و در نتیجه، قیمت ورق گالوانیزه نیز افزایش می‌یابد.
ورق گالوانیزه، با توجه به مشخصات مختلف خود، در جداول فوق به صورت روزانه به‌روز می‌شود. در این متن، به برندها و کارخانه‌های معتبری که این محصول را تولید می‌کنند، اشاره شده است. از جمله کارخانه‌های معروف می‌توان به ورق شهر کرد، کاشان، هفت الماس، تاراز، سمنان و سایر موارد اشاره کرد. ورق گالوانیزه با تنوع در ضخامت و عرض‌ها به صورت رول و برش خورده در بازار عرضه می‌شود و می‌تواند به‌ صورت مستقیم در پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این اطلاعات به کاربران این محصول فولادی اطلاعات کاملی ارائه می‌دهد تا بتوانند انتخاب‌های خود را با دقت و آگاهی بیشتری انجام دهند.
ورق گالوانیزه جهت خاصیت ضد زنگی خود، در بازار دارای تقاضای بالای ست. با توجه به محدودیت‌های تولید داخلی، بخشی از نیاز بازار از طریق ورق‌های وارداتی تأمین می‌شود. این محدودیت‌ها تأثیر زیادی بر نوسانات قیمت ورق گالوانیزه دارند. قیمت این نوع ورق، همانند سایر انواع ورق‌ها در بازار آهن، به صورت روزانه تغییر می‌کند. نوسانات قیمت ورق گالوانیزه ناشی از عوامل مختلفی است. با توجه به این عوامل، کاربران و صنعتگران در بازار ورق گالوانیزه باید به‌طور دقیق تحلیل کنند و از تحولات روزانه بازار آگاه باشند تا انتخاب‌های بهتری در مورد خرید و استفاده از این محصول داشته باشند.

قیمت هر متر ورق گالوانیزه

قیمت هر متر ورق گالوانیزه تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار می‌گیرد که در زیر به تفصیل توضیح داده شده‌اند:
1. ضخامت و ابعاد ورق: ضخامت و ابعاد ورق گالوانیزه به عنوان یکی از عوامل اساسی در تعیین قیمت مطرح می‌شوند. ورق‌های با ضخامت بیشتر معمولاً قیمت بیشتری دارند و همچنین ابعاد مختلف نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند.
2. کیفیت ورق گالوانیزه: کیفیت پوشش گالوانیزه و میزان محافظت در برابر زنگ زدگی تأثیر مستقیمی بر قیمت دارند. ورق‌های با پوشش گالوانیزه با کیفیت بالاتر معمولاً قیمت بالاتری دارند.
3. میزان سفارش و حجم خریداری شده: خرید به صورت عمده و به میزان بیشتر می‌تواند باعث تخفیفات ویژه و کاهش قیمت باشد. معمولاً حجم خریداری شده مستقیماً در تعیین قیمت تأثیرگذار است.
4. نوسانات بازار: قیمت‌ها در بازار آهن و فولاد، از جمله ورق گالوانیزه، تحت تأثیر نوسانات بازار جهانی و ملی قرار دارند. عواملی مانند تغییرات در قیمت مواد اولیه و تحولات اقتصاد جهانی ممکن است قیمت را به طور ناگهانی تغییر دهند.
برای محاسبه قیمت هر متر ورق گالوانیزه، ابتدا وزن هر متر مربع ورق را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

وزن هر متر مربع = ضخامت ورق × جذب سطحی × 7.85

سپس با توجه به ابعاد ورق، وزن کل را به متراژ مربع تبدیل کرده و با توجه به عوامل گفته شده، قیمت هر متر ورق گالوانیزه را محاسبه کنید. با توجه به محاسبات وزن هر متر مربع ورق گالوانیزه و مطابق با فرآیند توضیح داده شده، می‌توان قیمت هر متر ورق گالوانیزه را محاسبه کرد. این محاسبات با تقسیم قیمت کیلوگرمی بر وزن هر متر مربع صورت می‌گیرد. همچنین باید توجه داشت که این قیمت ممکن است با توجه به بازار و محل خرید متغیر باشد.

قیمت روز ورق گالوانیزه

در حال حاضر، قیمت روز ورق گالوانیزه متغیر است و بستگی به عوامل مختلفی از جمله بازار فولاد، نوسانات قیمت مواد اولیه، وضعیت تقاضا و عرضه، و سایر عوامل دارد. توجه به ابعاد و اندازه‌های مورد نیاز شما، کیفیت ورق، و تامین‌کننده معتبر از جمله عواملی است که در تعیین قیمت نهایی تاثیرگذار می‌باشند. ورق‌های گالوانیزه با ابعاد استانداردی تولید می شود که افراد بسته به نیاز خود اقدام به انتخاب و خرید آنها می کنند، این ابعاد به‌صورت برش خورده و آماده برای استفاده به متقاضیان ارائه می‌شوند. این ورق ها به دلیل مقاومت زیاد در برابر خوردگی و کاربردهای گوناگون در صنعت و ساختمان، جزء پرفروش‌ترین و مورد توجه‌ترین ابعاد هستند. این ابعاد معمولاً در پروژه‌های مختلف ساختمانی، عمرانی، و صنعتی استفاده می‌شوند و از مزایای زیادی همچون سهولت در حمل و نقل و اجرا بهره می‌برند.
قیمت ورق گالوانیزه 6 متری
فاکتورهای زیادی بر قیمت ورق گالوانیزه 6 متری تاثیر گذار است، این موارد شامل:
-    عرض ورق، در عرض‌های 1000 و 1500 میلی‌متری برش زده می‌شود
-    فرآیند گالوانیزاسیون
-    برند تولیدکننده
-    وزن ورق و... 
قیمت ورق گالوانیزه 1 میلی متر
ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلی‌متر یکی از پرکاربردترین انواع ورق‌های گالوانیزه در بازار صنعتی است. قیمت این نوع ورق به عوامل مختلفی وابسته است که از جمله مهمترین‌ها می‌توان به کیفیت محصول، ابعاد و سایزهای مختلف، و میزان سفارش اشاره کرد. 
در بازار صنعتی، قیمت ورق گالوانیزه با ضخامت 1 میلی‌متر معمولاً متغییر است و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. همچنین، این قیمت بستگی به سایز و مقدار سفارش نیز دارد. به عنوان مثال، در صورتی که مقدار سفارش بالا باشد، تولید کننده ممکن است تخفیفی برای قیمت ورق گالوانیزه ارائه دهد. این نوع انعطاف در قیمت‌گذاری به تولیدکنندگان و مشتریان این امکان را می‌دهد تا با شرایط مختلف بازار بهترین انتخاب را انجام دهند.
قیمت ورق گالوانیزه 3 میل
ضخامت ورق‌های گالوانیزه از یک میلی‌متر آغاز شده و وابسته به نیازهای مشتریان، با ضخامت‌های بیشتر نیز تولید می‌شود. ۳ میلی‌متر یکی از کاربردی‌ترین ضخامت‌ها در بازار است و بسیاری از صنایع از ورق‌هایی با این ضخامت بهره می‌برند. به همین دلیل گاهی اوقات میزان تقاضا برای این محصول افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه، قیمت آن نسبت به سایر ورق‌ها بیشتر می‌شود.
قیمت ورق گالوانیزه ۳ میلی‌متر نیز مانند سایر انواع این محصول نوسانات روزانه را تجربه می‌کند. کارخانه‌ها ورق‌های ۳ میلی‌متر را با عرض‌های مختلف تولید می‌کنند و برش طولی ورق هم بر اساس نیاز مشتری انجام می‌شود. این ویژگی‌ها باعث متنوع بودن استفاده از این محصول در صنایع مختلف می‌شود. قیمت ورق گالوانیزه ۳ میلی‌متر تأثیر زیادی بر قیمت محصولاتی دارد که از این ورق ساخته می‌شوند؛ به عنوان مثال، قیمت خودروها به طور مستقیم با تغییرات قیمت ورق گالوانیزه مرتبط است.

قیمت ورق گالوانیزه کیلویی

قیمت ورق گالوانیزه کیلویی توسط کارخانه‌ها به ازای هر کیلوگرم اعلام می‌شود. این قیمت ممکن است بر اساس عوامل متنوعی مانند ضخامت ورق، سایز و ابعاد مورد نظر، فرآیند گالوانیزاسیون، برند تولیدکننده، ویژگی‌های خاص محصول و دیگر عوامل متغیر باشد. امکان خرید ورق‌های گالوانیزه در ابعاد مختلف به کاربران این امکان را می‌دهد تا بر اساس وزن مورد نیاز خود، قیمت نهایی را محاسبه کنند و خرید خود را انجام دهند. این تنوع در اندازه‌ها و ابعاد ورق‌ها، امکان انطباق با نیازهای مختلف صنایع و پروژه‌ها را فراهم می‌سازد.

مزیت اقتصادی ورق گالوانیزه - قیمت مناسب تر ورق گالوانیزه ورق گالوانیزه در مقایسه با دیگر ورق

‌های فلزی مزایای اقتصادی مختلفی دارد که می‌تواند جلب توجه بازار و صنایع مختلف باشد:
1. مقاومت به خوردگی:  یکی از مزیت‌های اصلی ورق گالوانیزه، مقاومت بسیار خوب آن در برابر خوردگی است. پوشش گالوانیزاسیون که از روی تشکیل شده، این ورق را از تاثیرات زنگ زدگی و خوردگی حفظ می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود که ورق گالوانیزه در مقایسه با بسیاری از ورق‌های فلزی دیگر، عمر طولانی‌تری داشته باشد و نیاز به تعویض و تعمیرات کمتری داشته باشد.
2. استحکام بالا:  ورق گالوانیزه به دلیل فرآیند گالوانیزاسیون، استحکام بالایی دارد. این ویژگی آن را برای استفاده در ساخت و سازهایی با بارهای سنگین یا در شرایط محیطی خاص که نیاز به استحکام بیشتر دارند، مناسب می‌کند.
3. قابلیت تشکیل و فرم‌دهی:  ورق گالوانیزه قابلیت تشکیل و فرم‌دهی بالایی دارد. این به معنای آن است که می‌توان آن را به شکل‌ها و اندازه‌های مختلف تشکیل داد، که این خاصیت آن را برای کاربردهای متنوع و مختلف از جمله ساخت سازه‌های معماری، خودروسازی و صنعتی بسیار مفید می‌کند.
4. قابلیت بازیافت:  ورق گالوانیزه به راحتی قابل بازیافت است. این ویژگی زیست‌محیطی آن را ارتقاء می‌دهد و در جهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست موثر است.
5. هزینه نسبت به عمر مفید:  اگرچه قیمت اولیه ورق گالوانیزه ممکن است بیشتر از برخی ورق‌های فلزی دیگر باشد، اما با توجه به مقاومت بالا به خوردگی و عمر طولانی‌تر، این هزینه نسبت به عمر مفید آن به صورت کلی اقتصادی‌تر می‌شود.
6. استفاده در محیط‌های خاص:  ورق گالوانیزه به دلیل مقاومت به زنگ زدگی و خوردگی، در محیط‌های خاصی مانند مناطق با آب و هوای مرطوب یا آب شور بسیار مفید است.
7. تأثیرات مثبت بر ارزش افزوده پروژه‌ها:  استفاده از ورق گالوانیزه در پروژه‌ها می‌تواند به ارتقاء ارزش افزوده آنها کمک کند، زیرا مزایای فنی و زیست‌محیطی آن توجه سازندگان و مصرف‌کنندگان را به خود جلب می‌کند.
همه این مزایا باعث می‌شوند که ورق گالوانیزه در مقایسه با دیگر ورق‌های فلزی به عنوان یک گزینه اقتصادی و کارآمد در بسیاری از صنایع مورد توجه قرار گیرد.

مشاهده بیشتر
مشاهده کمتر